Stacks Image 178
Stacks Image 180
Stacks Image 183
Informovaný súhlas

Nasledujúce informácie sú určené pre tých, ktorí sa rozhodli podstúpiť liečbu čeľustnoortopedickým aparátom. Ortodontická liečba, može byť spojená s určitým zdravotným rizikom a má určité limity. Odpoveď živých tkanív na terapiu nemožno s úplnou istotou predpovedať. Pokiaľ sa však rozhodne nepodstúpiť liečbu je možné, že nežiadúci stav žuvacieho aparátu (zubov) sa bude naďalej zhoršovať. Všeobecne sú tieto zmeny pomalé, ale napriek tomu nevieme s istotou povedať, čo sa stane, ak sa nebudete riadiť našimi odporučaniami. Rozhodnutie či podstúpite riziká spojené s ortodontickou liečbou alebo tie, ktoré sú spojené s neliečením čeľustnoortopedickej vady, je vždy dobrovoľné.

Ciele liečby
Na počiatku sa snažíme definovať reálny a dosiahnuteľný výsledok liečby s ktorým vás podrobne oboznámime. Príležitostne sa však môžu vyskytnúť okolnosti (viď nižšie), ktoré bránia dosiahnuť definované ciele liečby. Pokiaľ sa takéto okolnosti vyskytnú, bezodkladne vás o nich informujeme a preberieme si iné možnosti liečby.

Dĺžka liečby
Každého pacienta informujeme o dĺžke liečby, avšak tento údaj je len približný, pretože nevieme presne predvídať odpoveď organizmu na čeľustnoortopedickú liečbu. Tá je individuálna, preto celkový čas liečby može byť kratší alebo dlhší. Významný vplyv na trvanie liečby má aj vaša spolupráca. Časté a bezdôvodné vynechávanie kontrol, prerušenie liečby, strata aparátu, nedostatočné nosenie aparátu alebo prídavných zariadení, nízka úroveň ústnej hygieny a mnoho iných faktorov nepriaznivo vplývajú na dĺžku liečby.

Zranenie spôsobené aparátom
Všetky ortodontické aparáty sú navrhnuté tak, aby riziko poškodenia mäkkých alebo tvrdých zubných tkanív bolo minimálne. Zvýšená citlivosť zubov, výnimočne bolesť býva spojená s nasadením aparátu alebo jeho väčšou úpravou v priebehu liečby. Je prirodzená a jej intenzita závisí od individuálneho vnímania bolesti pacientom. Obyčajne prechádza po niekoľkých dňoch. Ojedinele môže dôjsť k poškriabaniu sliznice líc alebo jazyka drôtenými častami aparátu. Ako prvú pomoc možno použiť ochranný vosk, pri väčšom rozsahu odporúčame dohodnúť si mimoriadnu kontrolu.

Bolesť alebo citlivosť v čeľustnom kĺbe
Kedykoľvek, dokonca aj počas čeľustnoortopedickej liečby sa možu vyskytnúť rôzne problémy súvisiace s čeľustným kĺbom. Ak spozorujete bolesť, diskomfort, klikanie alebo pukanie v čeľustnom kĺbe, bezodkladne nám to oznámte a my sa môžeme na daný problém zamerať.

Strata vitality zubu
Veľmi sporadicky sa môže stať, že v priebehu čeľustnoortopedickej liečby odumrie v zube nerv – zub stratí vitalitu. Vitalita zdravého zubu nie je ohrozená čeľustnoortopedickou liečbou, avšak riziko devitalizácie stúpa u zubov s veľkými plombami, alebo u zubov, ktoré boli v minulosti zranené, narazené alebo inak traumatizované. Aj malý úraz môže spôsobiť odumretie zubu. Preto je dôležité nás o týchto okolnostiach informovať. Ak sa problém s vitalitou vyskytne, pravdepodobne vám odporučíme liečbu koreňových kanálikov.

Interproximálna redukcia skloviny - „Stripping“
Interproximálna redukcia skloviny „stripping“ – je pomerne častou súčasťou ortodontickej liečby fixnými aparátmi. Pri tomto postupe sa zbrúsi tenká vrstva skloviny medzi zubami tak, aby sa zabezpečil dostatok miesta na vyrovnanie stesnaných zubov. Na stripping sa používajú špeciálne oscilujúce prístroje a leštiace kotúče ev. pásky. Tento proces je bezbolestný, nevyžaduje anestéziu. Pri štandardnej úrovni ústnej hygieny nehrozí riziko vzniku demineralizácii, dokonca ani zubného kazu.

Zubný kaz, ochorenie parodontu, demineralizácie
Nosenie akéhokoľvek ortodontického aparátu je spojené so sťažením ústnej hygieny. Ortodontická liečba vyžaduje viac alebo menej zvýšenú starostlivosť o čistotu v ústnej dutine, v závislosti od typu aparátu. Inštruujeme vás k primeranej hygiene a odporučíme adekvátne pomôcky. V závislosti od aparátu vám môžeme navrhnúť individuálne sedenia profesionálnej dentálnej hygieny. Nedostatočná hygiena môže viesť k zápalu ďasien alebo zvýšenému riziku výskytu zubného kazu . Najčastejším dôsledkom nedostatočnej hygieny sú biele škvrny (demineralizácie) v okolí ortodontických zámkov. Priebežne vás informujeme o stave ústnej hygieny a v prípade, že je dlhodobo nedostatočná odporučíme liečbu prerušiť, dokonca predčasne ukončiť.

Resorbcia koreňov
Ortodontické sily vyvolávajú v okolí koreňov odpoveď na bunkovej úrovni, ktorá je zodpovedná za pohyb zubov. Niekedy táto odpoveď postihuje aj hroty koreňov a vedie k resorbcii koreňových hrotov. Táto reakcia na liečbu býva malého rozsahu a funkčne nijako neovplyvňuje liečené zuby. Vnímavosť na vznik a rozsah koreňových resorbcií je individuálna a nedá sa dopredu predvídať. Ak by sme mali akúkoľvek pochybnosť, odporučíme zhotoviť kontrolný rtg snímok pre vylúčenie tohto nežiadúceho procesu.

Ankylóza zubu
Zriedkavo sa stáva, že zub ktorý chceme počas liečby posúvať, je pevne zrastený s kosťou. Príčinou može byť predchádzajúca trauma, zápal alebo chirurgický zákrok a nemá príčinu v ortodontickej liečbe. Takýto zub nie je možné hýbať a situácia si niekedy vyžaduje zmenu v liečebnom pláne.

Reč, artikulácia
Čeľustnoortopedická liečba spôsobuje niektorým pacientom dočasné ťažkosti s artikuláciou, rozprávaním. Špeciálne sa tieto problémy môžu vyskytnúť v priebehu liečby lingválnymi aparátmi. Väčšina problémov vymizne do niekoľkých dní.

Obmedzenia v stravovacích návykov
V zásade neexistujú obmedzenia v zložení, množstve a frekvencii prijímaného jedla. Tieto obmedzenia sa viažu na typ aparátu, všeobecne odporúčame obmedziť príjem veľmi tvrdej stravy (sucháre, surová zelenina a pod.), najmä počas iniciálnej fázy liečby pokiaľ nenastane adaptácia na ortodontický aparát.

Fajčenie počas liečby
Odhliadnuc od celkových škodlivých účinkov fajčenia na organizmus, neodporúčame fajčiť ani v priebehu čeľustnoortopedickej liečby. Špeciálne pri liečbe aparátom Clear Aligner može dôsť k trvalej neestetickej farebnej zmene aparátu.

Stabilita výsledku liečby
Poloha zubov po skonční liečby nemusí byť úplne stabilná. Preto považujeme nosenie retainerov za dôležité a v mnohých prípadoch za nevyhnutné. Zuby a čeľuste sú dynamické štruktúry a počas života sa neustále menia a prispôsobujú, tak ako všetky časti ľudského tela. Ortodontická liečba vás preto nerobí imúnnych voči týmto zmenám. Nosenie fixných alebo snímateľných retainerov znižuje riziko takýchto zmien.